07 декември 2015 г.

Информацията е поискана от Сдружение „Регионален природозащитен център - На ти с природата“ със заявление от април 2015. С решение от юни изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предоставя частичен достъп до информация и отказва информация по шест от точките в заявлението. С мотив, че исканата информация представлява подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение се отказва информация за заповедите на директора на БАБХ, с които се разпорежда вземане на проби; за документите, доказващи, че лабораториите, в които се изследват пробите, имат необходимата акредитация; както и за вида на използваните тестове и методика за изследване. С мотив, че БАБХ нито създава, нито съхранява информацията се отказва предоставянето на копия от протоколите за извършените лабораторни тестове и за извършените евтаназии по приюти, както и за общия брой евтанизирани кучета.

 

Частичният отказ на директора на БАБХ е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ).

 

С Решение № 6689 от 3 ноември 2015 АССГ, Второ отделение, 37 състав отменя отказа на директора на БАБХ да предостави заповедите за вземане на проби, документите за съответната акредитация на лабораториите и описание на използваните тестове и методика. Съдът намира отказа за незаконосъобразен в тази му част, тъй като исканата информация няма подготвителен характер и не е свързана с издаването на последващи актове от органа. В мотивите си съдебният състав посочва, че тази информация е обществена и предоставянето й ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на БАБХ по вземането на проби и извършването на изследвания за бруцелоза при безстопанствени кучета. С решението си съдът задължава директора на БАБХ да предостави достъп до тази част от исканата информация в срок до 14 дни от влизане в сила на съдебното решение. Колкото до отказа да бъдат предоставени копия от протоколите за извършени изследвания и евтаназии, съдебният състав стига до извод, че след като БАБХ нито създава, нито съхранява тази информация, то правилно заявителят е бил насочен към търсенето й от съответните общини. Съдът не е коментирал доводът на жалбоподателя, че след като органът не е разполагал с тази информация, но е имал данни за местонахождението й, то по силата на чл. 33 от ЗДОИ е следвало служебно да препрати заявлението на съответните институции. Въпреки частичното потвърждаване на отказа, сдружението заявител е удовлетворено от съдебното решение. Тече срок за касационно обжалване на решението от страна на БАБХ.