05 август 2014 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС като втора инстанция по дело на четирима бивши ученици в НГДЕК, които със заявление от 10 април 2014 искат от министърът на културата да им предостави достъп до водените записи, записки, протокол от проведената на 4 април 2013 среща в МК, съдържащи изказванията на всички участници.

 

Отказът на министъра бе с мотив, че исканата информация няма характер на обществена информация по ЗДОИ. Отделно според министъра тази информация може да съдържа лични данни, поради което не трябва да бъде предоставена без съгласие на третите засегнати лица. На последно място в отказа на министъра бе посочено, че исканата информация има единствено подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът бе атакуван пред ВАС.

 

С Решение № 258 от 9.01.2014 тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата като намери за правилни всички мотиви за отказ на министъра. Решението на тричленния състав на ВАС бе атакувано с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС.

 

В резултат с Решение № 9079 от 30.06.2014 ВАС, Петчленен състав отмени както решението на тричленния състав на ВАС, така и отказа на министъра и му върна преписката за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона. В мотивите си съдебният състав посочи, че  аудио записът от проведената среща несъмнено е информация, създадена и събрана по повод дейността на задължения субект и като такава е служебна обществена информация, предоставянето на която е регламентирано в чл. 13 от ЗДОИ. В тази връзка съдът отбелязва, че по делото не са представени доказателства, а и не се твърди, че има краен акт на министъра на културата, издаден след провеждането на тази среща. Смисълът на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е, че той ограничава достъпа до служебна обществена информация, само когато тя е свързана с подготовката на актове на органите и няма самостоятелно значение, защото обществото може да си я набави от издадени актове на органа. Последните съдържат в себе си и онази информация, достъпът до която е ограничен на посоченото основание. В противен случай, ако няма издаден краен акт, подготвен от такава информация и съдържащ я в себе си, а на лицата тя е отказана на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, те фактически ще бъдат лишени изцяло от достъп до нея. Според съдебният състав позоваването на защита на личните данни от страна на министъра също е неправилно, тъй като не са представени доказателства за засягане интересите на трети лица, от което може да се приеме, че органът хипотетично е предположил, че могат да се засегнат интересите на трети лица. На последно място магистратите посочват, че в случая е налице и надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, тъй като проблемите на НГДЕК са придобили и медийна известност, както по повод на участието на директора в телевизионно предаване, така и поради това, че министърът на културата е обявил в медиите за провеждането на тази среща, за да се изслушат различни позиции и да се вземе обективно решение за бъдещето на гимназията. Следователно надделяващият обществен интерес произтича от необходимостта гражданите да следят начина на управление и регулиране на отношенията в НГДЕК, която е в ресора на МК.