07 септември 2010 г.

Административния съд в Бургас отмени отказ на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходи (НАП) в Бургас да предостави достъп до списъка на действащите трудови договори по професии и длъжности на „ВиК“ - Сливен за периода 2003 – 2008 г. Информацията бе поискана от Юрий Иванов в края на 2009 г. Отказът на директора на НАП бе на основание липса на съгласие за предоставяне на информацията от страна на третото лице  „ВиК“ - Сливен. С Решение от 26 юли 2010 г. съдът в Бургас прие, че липсват доказателства, установяващи изпълнението на задължението на административния орган, произтичащо от чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ – да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението. Освен това в решението е посочено, че административният орган не е изложил мотиви относно необходимостта от съгласието на третото лице, т.е. че поисканата информация засяга интересите му по начин, който прави съгласието му необходимо, например наличие на търговска, служебна, производствена тайна или друго защитено от обществен достъп обстоятелство.