06 февруари 2015 г.

С решение № 9/22.01.2015 Административен съд – Ямбол отмени отказ на секретаря на Община Ямбол да предостави достъп до текста на извънсъдебната спогодба, сключена между общината и фирма “Технострой-инженеринг 99” АД във връзка с водено дело по описа на Окръжен съд – Ямбол.

 

Заявлението по случая е подадено от Мариета Сивкова – общински съветник в Общински съвет – Ямбол, като до неговото подаване се стига след няколко неуспешни опита информацията да бъде получена по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация[1]. С решението си секретарят на общината отказва информацията, тъй като заявлението не съдържало валидно искане за достъп. Според общинската администрация то не съдържа описание на исканата информация, а единствено искане за достъп до документ, а също така не е получено съгласието на третото лице /“Технострой-инженеринг 99” АД/, чийто интереси се засягат от направеното искане за достъп.

 

Административен съд – Ямбол отменя така постановения отказ като приема, че обстоятелството, че информацията е поискана като документ, а не с описание на конкретни данни, които се съдържат в него, не обосновава наличието на основание за отказ на предоставянето й. Според съдебния състав в разпоредбата на чл.37 ал.1 от ЗДОИ са изброени изчерпателно изключенията, при които е допустимо да се постанови отказ, макар и информацията да е обществена и между тях не е приетото от административния орган основание. Приетото от съда решение следва трайната съдебна практика от последните няколко години по въпроса достъп до информация или достъп до документи могат да искат търсещите информация по ЗДОИ. Съдът приема, че законът поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ и самия документ като неин материален носител. В този смисъл искането на копие от документ е равносилно на искането за достъп до съдържащата се в него информация. С решението си съдът отменя отказа на секретаря на Община Ямбол и връща преписката за ново произнасяне по подаденото заявление.

 

Решението подлежи на обжалване.