05 август 2012 г.

Информацията бе поискана през февруари от Лазар Лазаров и касаеше цялата административна преписка по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за отреждане на имот за разширяването на летателната площадка, включително искане за преценяване необходимостта от ОВОС, оценка на управлението и контрола върху околната среда, обявена и одобрена по съответния ред карта на шума на площадката и др. Отказът на кмета бе с мотив, че голяма част от информацията не е създадена от общината и, че тя представлява информация по административни преписки по ободряване на ПУП и не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае сведения, свързани с административното обслужване. Посочено бе още, че достъп до подобна информация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) имат само заинтересовани лица.

 

С Решение № 448 от 5 юни 2012  Административен съд – София област (АССО) отмени отказа и върна преписката на кмета за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като касае обществения живот в селото и се отразява върху правната сфера на всеки един негов жител. Съдът отбелязва още, че изработването на ПУП представлява процедура, която е свързана с издаването на административен акт, а не с административното обслужване на гражданите. Решението на АССО е обжалвано пред ВАС от кмета на общината.