05 февруари 2017 г.

Заявлението бе подадено от журналиста Александър Илиев. С него той търси информация за субектите - юридически и/или физически лица, упражняващи стопанска и друга дейност в собствеността на МБАЛ - Пирдоп АД, както и копия от договори за наемни отношения между болницата и всички наематели; както и справка за изплатените суми по тези договори в периода 2013-2015.

 

С писмо изх. № 256/18.04.2016, подписано от изпълнителния директор на „МБАЛ - Пирдоп“ АД е отказана информацията с мотив, че от една страна болницата не е задължен субект по ЗДОИ, а от друга, че информацията е извън приложното поле на закона. В допълнение в отказа се посочва и основанието по реда на чл.17ал.2 от ЗДОИ – търговска тайна. Впоследствие отказът беше обжалван пред Административен съд София област /АССО/.


С решение №1106/29.11.2016 същият бе отменен като постановен в противоречие с материалния закон по няколко съображения. Съдът приема, че в случая става въпрос за заявление, отправено до задължен по закона субект  - публичноправна организация по смисъла на чл.3ал.2 т.1 от ЗДОИ и с него е поискана обществена информация, въпреки твърдяното в отказа. Друг недостатък на решението е, че в него практически липсват мотиви за приложението на чл.17, ал.2 от ЗДОИ. Не става ясно защо исканата информация представлява търговска тайна и защо нейното представяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Съдебният състав приема за основателни изложените в жалбата доводи, че в случая е налице надделяващ обществен интерес, като според него са налице хипотезите на §5, т.1, б. „б“, „в“ и „е“ от ЗДОИ. В решението се посочва, че оспореният административен акт е постановен и в противоречие с целта на закона, доколкото е препятствана възможността на субектите по чл.4 ЗДОИ да получат информация съгласно чл.2 от ЗДОИ, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

 

В резултат на заведеното дело, на основание влязлото в сила горецитирано съдебно решение, от „МБАЛ - Пирдоп“ АД предоставиха  достъп до исканата информация с решение №123/29.12.2016.