05 декември 2016 г.

Със заявлението си от сдружението поискаха информация, касаеща изработването на Общия устройствен план на община Елин Пелин и по-конкретно: решение за откриване на процедура за обществена поръчка; заповед на кмета на общината, с която назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира участниците по обществена поръчка; протокол на комисията; договор, сключен между община Елин Пелин и избрания кандидат; размер на  средствата, предвидени в общинския бюджет за изработване на ОУП и др.

 

В решението по делото № 863 от 04.10.2016 съдебният състав приема, че информацията, която е поискана със заявлението, представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и заявлението е подадено до задължен по закона субект – кмет на община. В решението се посочва още, че заявлението е съобразено със законовата разпоредба, регламентираща формата и начина за отправяне на искане за достъп до обществена информация, отговаря изцяло на изискванията и съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 25 от ЗДОИ. Непроизнасянето с нарочно решение е нарушение на изискването за съдържание на индивидуалния административен акт, постановяван от задължения субект, което е особено съществено процесуално нарушение и основание за отмяната му, е заключението на съда.

 

Решението подлежи на обжалване.