05 август 2012 г.

Заявлението бе подадено от Илиана Тонева, а с него се искаше информация отново за проекта за удължаване и разширяване на летателна площадка в с.Лесново, Община Елин Пелин и по-конкретно: решение на Експертен съвет по УТ за ПУП; копие от проекта за ПУП за удължаване на летателна площадка с.Л. и обяснителна записка към него.

 

Кметът отказа да предостави информацията, мотивирайки се с това, че исканите документи са част от административни преписки по одобрение на ПУП на недвижими имоти, частна собственост в землището на селото и не касаят административни актове относно упражняване на управленски правомощия на кмета на общината.


С решението си АССО отменя отказа като посочва, че изработването на ПУП не е информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на граждани и юридически лица по смисъла на чл.8, ал.1, т.1 от ЗДОИ, а става въпрос за обществена информация, която се дължи по реда на ЗДОИ.