07 април 2019 г.

В началото на 2019 влиза в сила решение на АСОО за отмяна на отказ на кмета на Божурище да предостави информация за приходите и разходите на общината по водените от нея съдебни дела в определен период от време.

 

Тъй като кметът на общината не се произнася отново по заявлението в изпълнение на задължителния диспозитив на влязлото в сила решение на АССО, то с подкрепата на ПДИ е подадена молба до съда за налагане на глоба на кмета.

 

По молбата за налагане на глоба за неизпълнение на съдебно решение е образувано а.д. № 114/2019 г. на АССО, IV състав. С Разпореждане № 163/29.01.2019 съдията е дал възможност на кмета на Божурище да даде обяснения по случая. Едва след получаване на това разпореждане на съда кметът е издал заповед № РД-52/22.02.2019, с която е разрешил достъп до обществена информация по заявлението на Методиев.

Съдът не се е занимавал с въпроса дали информацията е предоставена на Методиев в пълен обем и в поисканата форма, а е приел, че е налице изпълнение на съдебното решение, но след срока за отговор по чл. 28 от ЗДОИ, поради което са налице основания за налагане на глоба на кмета на Божурище и съответно с Разпореждане № 512/21.03.2019 г. на АССО, IV състав е наложена глоба в размер на 200 лв. Разпореждането на съда подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба. Засега на страницата на ВАС няма данни кметът на Божурище да е обжалвал.