26 май 2011 г.

На 26 май 2011 Административен съд – Смолян разгледа дело срещу отказ на кмета Дора Янкова да предостави информация за цената на два общински договора за третиране на битови отпадъци.

 

Частичният отказ бе постановен по заявление на местния в. „Отзвук“. Медията получи копия от двата договора, сключени  с фирмите „ЕКО ТИТАН ГРУП“ АД и „ТИТАН КЛИНЪР“ ООД – Кърджали, но със заличени числа в частите, свързани с цената, обезщетенията и гаранцията за изпълнение на договорите. В писмена защита пред Административен съд – Смолян общината твърди, че предоставянето на частичен достъп е въпрос на преценка на административния орган. Според адвокат Кашъмов, представител на жалбоподателя, в случая е налице надделяващ обществен интерес, тъй като информацията за цената, условията и санкциите по договори, по които едната страна е задължена институция са винаги от обществен интерес, както гласи и §1 т.5, б. е) от ЗДОИ. Очаква се произнасянето на съда в законоустановения срок.