05 декември 2016 г.

Кметът отказа да предостави достъп до всички моментни и месечни протоколи, съставени между 01.01.2016 и 09.05.2016. по договорите между общината и почистващите фирми „Титан клинър“ ООД  и „Еко титан груп“ АД по заявление на журналиста Зарко Маринов от 09.05.2016.

 

С него той иска достъп освен до въпросните протоколи, и до справката за начислените и изплатени суми за снегопочистване и зимно поддържане на „Титан клинър“ ООД за зимен сезон 2015/2016.

 

С решение №14/08.06.2016 кметът на Смолян предостави информация за начислените и изплатени суми за последния зимен сезон, но не и исканите от заявителя моментни и месечни протоколи.

 

Постановеният отказ бе обжалван по отношение на частта, в която липсва произнасяне.

 

С решение №299/09.11.2016 Административен съд – Смолян отмени мълчаливия отказ на кмета. Според съда в конкретния случай с оспореното решение кметът на Смолян не се е произнесъл изцяло по заявлението на жалбоподателя. Вместо това той е предоставил частично исканата информация в определен от него обем под формата на изготвени писмени справки за начисленията и плащанията по договорите. По този начин, в тази част е формиран мълчалив отказ - предмет на съдебен контрол за законосъобразност. В решението си кметът не е изложил никакви мотиви защо не предоставя поисканите по т.1, т.2 и т.3 от заявлението „всички моментни и месечни протоколи“, което е нарушение на закона и следва да бъде отменено в тази част. Посочените за първи път мотиви за отказ в писмените бележки по делото не могат да санират пропуска в оспореното решение на кмета на община Смолян, се посочва в решението.

 

Решението подлежи на обжалване.