05 април 2017 г.

Със заявлението са поискани копия от геодезическо заснемане при издаване на удостоверение за търпимост от главния архитект на Сливен, протокол от проверка на място, както и имената и длъжностите на служителите, извършили проверката.

 

Кметът на Сливен отказва исканата информация с мотиви, че тя е извън приложното поле на ЗДОИ, тъй като не е свързана с обществения живот и не представлява обществен интерес по смисъла на чл.2 ал.1 от закона, както и че не попада в категориите информация по чл.14 ал.2. В решението се посочва още, че извън приложното поле на ЗДОИ е  информацията, която се предоставя във връзка с административно обслужване на граждани и юридически лица, а по своята същност исканата информация е именно такава.

 

С решение №17/07.03.2017 Административен съд Сливен отменя отказа по заявлението на Димитър Христов. В мотивите се посочва, че твърдението на административния орган, че след като исканата информация е изготвена във връзка с предоставянето на административна услуга, то на основание чл.8 т.1. ал.1 от ЗДОИ за нея няма задължение за предоставяне на достъп до информация, е необосновано и неправилно. В случая не се иска информация във връзка с административното обслужване на гражданите, а информация относно процедурите, прилагани от общинската администрация и за работата на служителите в администрацията на общината. В този смисъл със заявлението се иска достъп до обществена информация от задължен по закона субект. Според съда е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т. 6 от ЗДОИ, тъй като информацията досежно строеж, за който се излагат съмнения за неговата законност, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на ответника по жалбата в една чувствителна за обществото дейност - контролът на незаконното строителство и твърденията в обществото, че този контрол не е еднакъв по отношение на всички социални и икономически групи. В решението се посочва още, че опровергаването на изложените съмнения за корупция може да бъде постигнато при спазването на принципите за откритост и достъпност, отговорност и отчетност, публичност и прозрачност при осъществяването на административна дейност, включително и контрола върху строителството – чл.2 от Закона за администрацията и чл.12 от АПК. В този смисъл е налице общо законово изискване, което гарантира прозрачността и публичността при контрола на строителството, а получаването на информация за процедурите във връзка с контрола на строителните дейности безспорно е от значение за съставяне на мнение у гражданите за дейността на общинската администрация.   

Съдът отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне.

Решението подлежи на обжалване.