07 юни 2017 г.

Информацията е поискана със заявление от август 2016 от Живко Желев (Сливен). Същата е описана в пет точки от заявлението и е свързана с водоснабдяването с питейна вода на територията на областта. Конкретно е поискана информация за използваните измервателни уреди и подадените количества питейна вода на територията на Област Сливен, както и с резултатите от извършена финансова инспекция в дружеството и броя освободени и назначени в него служители за последната година.

 

В 14-дневния срок за отговор по ЗДОИ управителят на „ВиК – Сливен“ ООД не се произнася по подаденото заявление, поради което с подкрепата на ПДИ мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Сливен.

 

В резултат, с Решение № 38 от 21.03.2017 съдът отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на управителя на дружеството за изрично произнасяне по заявлението със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдът посочва, че от извършената служебна справка в Търговския регистър е видно, че „ВиК – Сливен” ООД е търговско дружество с 51 % държавно участие, от което следва че е публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 4, б. “в” от ДР на ЗДОИ и съответно – задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ  - за предоставяне достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от дружеството. Съдът приема, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп е задълженият субект да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп. Като не е сторил това, управителят на „ВиК – Сливен“ ООД е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ, които изискват издаването на мотивирано решение във всички случаи на отказ, без значение на основанията за това. И в случаите, когато задълженият субект прецени, че търсената информация не е обществена или не може да бъде получена на основание ЗДОИ, за него съществува задължение да издаде решение, с което да се произнесе по направеното искане. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание оспореният акт следва да бъде отменен. Решението на Административен съд – Сливен е обжалвано от управителя на „ВиК – Сливен“ ООД.