06 декември 2014 г.

С решение №57/08.10.2014  Административен съд – Силистра отмени отказ на кмета на Силистра да предостави информация за сключените договори с външни лица за маркиране и обезпаразитяване на безстопанствените животни в града.

 

Заявлението по случая е внесено от Карен Кузуян  в началото на юни, като същото е предхождано от искане за достъп до идентична информация от месец март. В отговор на първото заявление договорът е предоставен от общината. Впоследствие обаче той е прекратен – поради това, че спечелилата фирма не отговаря на необходимите изисквания. Това е причината за подаване на второ заявление, по което кметът отказва информация за договора с мотив, че вече е предоставена на заявителя през предходните шест месеца.

 

В решението си съдът посочва, че второто по ред искане за достъп не е лишено от основание, тъй като към 27.05.2014  първият сключен договор е прекратен и основателно може да се предполага, че община Силистра или е сключила нов договор, или е предприела други мерки с цел ефективното овладяване на неблагоприятната ситуация с безстопанствените животни, в частност кучетата и тяхната популация, каквото задължение има по силата на Закона за защита на животните.

 

Според съда въпреки формалното наличие на предпоставките за приложение на основанието по чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ, поради пълната идентичност на подадените заявления от жалбоподателя на 07.03.2014 и на 02.06.2014, в съгласие с духа на закона и заложените в него основни принципи, органът е следвало да мотивира постановения отказ не с възпроизвеждането на нормативния текст, а като посочи създадена ли е нова обществена информация от категорията на заявената и, ако не е - да приложи без колебание разпоредбата на чл.37 ал.1 т.1 ЗДОИ. Но ако съществува сключен нов договор с друга организация или продължение на съществуващия за нови три месеца или друго, то той е бил длъжен да предостави исканата информация, съгласно разума и целта на закона, в изпълнение и на базовия принцип от чл.6 ал.1 т.1 на ЗДОИ „откритост, достоверност и пълнота на информацията”. С решението си съдът отменя отказа на кмета на Община Силистра и връща преписката за ново произнасяне по подаденото заявление.

 

Решението подлежи на обжалване.