05 април 2015 г.

Със заявлението си журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова поиска да разбере колко пъти от Пловдивския районен съд е искано разкриване на банкова тайна за периода 2013 – 2014; кои са органите, поискали това, както и в колко от случаите Пловдивският районен съд е допуснал нейното разкриване. Заявлението за достъп до обществена информация е подадено на официалния електронен адрес на РС - Пловдив и е регистрирано чрез автоматизираната деловодна програма на съда.

 

В отговор председателят на съда отказа достъп с мотив, че заявлението е подадено по електронен път и в същото липсва подпис на заявителя, посочени са само имена, като е изпратен ПДФ формат с подпис, от който не може да се направи категоричен извод, че е положен именно от заявителя. В отказа се посочва още, че за  целта следва да е налице електронен подпис, удостоверяващ идентичността на подписващия със самоличността на заявителя, поради което и достъпът до поисканата обществена информация не може да бъде предоставен, още повече, че информацията по допускане на разкриване на банкова тайна е строго конфиденциална. Заповедта на председателя на РС – Пловдив беше обжалвана в съда.

 

С решение № 624/25.03.2015 състав на Административен съд - Пловдив приема, че изложените в оспорваната заповед съображения относно необходимостта от полагане на подпис от заявителя, и в частност на електронен подпис не намират опора, нито в регламентацията, съдържаща се във Вътрешните правила за достъп до обществена информация на районния съд относно изискванията към заявленията, подадени по електронен път, нито в законовата регламентация на ЗДОИ. Във въпросните Вътрешни правила е предвидено, че получените заявления на официалния e-mail адрес на съда следва да съдържат единствено данните по чл.25, ал.1, т.1,2 и 4 от ЗДОИ, а именно: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, и адрес за кореспонденция със заявителя. В тях не е  предвиден като задължителен реквизит на подаденото заявление по електронен път подпис на заявителя. В допълнение съдът отбелязва, че такава е и законовата регламентация съгласно чл.25 от ЗДОИ, която също не предвижда като задължителен реквизит на подаденото заявление подпис на заявителя.

 

С решението си съдът връща преписката на председателя на РС- Пловдив за изрично произнасяне по подаденото заявление при следване на указанията, изложени в решението. Решението подлежи на обжалване.