07 март 2016 г.

С решение № 81/23.02.2016 на Административен съд - Плевен беше отменен още един отказ по заявлението, подадено от журналиста Йово Николов, този път на директора на ОД на МВР – Плевен.

 

И в този случай информацията за трите имена на лицата, ръководели отдели/сектори “Пътна полиция” към МВР – Плевен е отказана на основание лични данни. В писмото на директора на областната дирекция е посочено, че търсената информация представлява служебна такава, но предвид съдържанието на лични данни на трети лица, тя няма характеристиката на обществена информация и не може да бъде предоставена по реда и при условията на ЗДОИ.

 

Мотивите на съда за отмяна на отказа са, че трите имена на лице, осъществяващо публични функции не попада в приложното поле на чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ, тъй като в случая се касае за лица, осъществяващи или осъществявали в предходен период публичноправни функции, поради което защитата на техните лични данни е значително занижена. Нещо повече, в случая не може да се касае и до нарушаване на Закона за личните данни, посочва се в решението, тъй като със заявлението са поискани само и единствено трите имена, без специфични признаци, граждански номера и пр., още повече, че данните са за длъжностните лица и са искани именно в това им качество, а не в качеството на физически лица.

 

Съдът приема, че е налице и съществено процесуално нарушение, тъй като доколкото се иска информация за трети лица, директорът на ОД на МВР-Плевен е бил длъжен да изпълни процедурата, разписана в чл. 31 от ЗДОИ, а именно да поиска изричното писмено съгласие на третите лица (всички изпълнявали длъжността началник сектор/отдел “ПП” за периода 2000 - 2015) в седемдневен срок от регистриране на заявлението. По делото не са представени доказателства, че искане на такова съгласие е правено, а и не се твърди, че същите са били запитани за изрично даване на съгласие. Вместо това административният орган едностранно е преценил, че търсената информация е защитена по смисъла на ЗЗЛД и с неясни съображения е отклонил искането с мотив, че не може да бъде удовлетворено по реда на ЗДОИ, изтъква съдът. С решението си Административен съд – Плевен отменя отказа и връща преписката на Директора на ОД на МВР – Плевен за ново произнасяне по заявлението.

 

Решението подлежи на обжалване.