05 май 2015 г.

Информацията бе поискана от Гражданско сдружение „Активни за Перник“ със заявление, подадено на 13 януари 2015. С писмо от 27 януари 2015 кметът уведомява заявителя, че удължава срока за вземане на решение по заявлението, тъй като се налага искането на съгласие от трети лица - контрагенти по договорите. Впоследствие кметът не се произнася с решение по заявлението, поради което е атакуван мълчалив отказ пред Административен съд – Перник.

 

С Решение № 161 от 22.04.2015 по а.д. № 127/2015 Административен съд – Перник отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета за изрично произнасяне. В решението си съдът посочва, че в хода на съдебното производство общината е представила доказателства, че са отправени единадесет искания до контрагенти по договори за медийни прояви за даване на съгласие. Съгласие е изразено единствено от Българско национално радио (БНР) – Благоевград. Получени са и два изрични отказа – от в. „Съперник“ и от „Кракра“ АД. Общината представя доказателство, че на 25 март 2015 (отново в хода на съдебното производство) договорите, сключени с БНР, са предоставени на заявителя като са му изпратени и копия от двата изрични отказа. При тази фактическа обстановка съдът стига до извод, че за заявителя е отпаднал правния интерес от обжалване на мълчаливия отказ единствено по отношение на договорите, сключени с БНР, но такъв продължава да е налице за договорите, сключени с другите медии. Съдът посочва, че писмото, с което кметът е предоставил на заявителя отказите на в. „Съперник“ и „Кракра“ АД представлява действие, което е правно нищо, тъй като ЗДОИ не регламентира подобни действия, а напротив - при наличие на изричен отказ от трето лице или при неполучаване на съгласие от трето лице в срок - компетентният орган следва да предостави исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информация за третото лице. В случая липсва изричен акт със съответната форма и мотиви по подаденото заявление, поради което е налице мълчалив отказ, който следва да бъде отменен и преписката да се върне на кмета за изрично произнасяне. Решението на съда подлежи на обжалване пред ВАС.