07 юни 2017 г.

Информацията е поискана със заявление от октомври 2016, подадено от Тодор Гроздев - координатор на ПДИ за Пазарджишка област и старши репортер във в. „Знаме“. Исканата информация е конкретно описана в 8 точки от заявлението и е свързана с дейността на „ВиК – Белово“ ЕООД и множество нарушения, установени при извънредна проверка, извършена в края на 2015 от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Интересът на журналиста е предизвикан от обстоятелството, че според констатациите на КЕВР, дружеството е предоставяло услуги на потребителите без наличието на задължителните Общи условия, а в типовите договори, сключвани с клиентите, има 16 неравноправни клаузи. Освен това липсва механизъм, който да отчита реално потребената вода на половината от населените места - обект на проверката, тъй като водомерите са стари и не са минавали задължителните периодични проверки за годност. Операторът не изпълнява задължението си да монтира, поддържа и контролира водомерите в продължение на години, е становището на КЕВР.

 

В 14- дневния срок за отговор по ЗДОИ кметът не се произнася по подаденото заявление, а мълчаливият отказ е обжалван пред Административен съд – Пазарджик с подкрепата на ПДИ.

 

В резултат, с Решение № 208 от 25.04.2017 съдът отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката на административния орган за изрично произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че задълженият по ЗДОИ субект винаги дължи писмено мотивирано произнасяне. Налице е законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. В случая е налице мълчалив отказ, който според трайната съдебна практика е незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване.