21 февруари 2011 г.

Единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект при отправеното до него искане за достъп до обществена информация е да постанови изричен акт - решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация.

 

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени мълчалив отказ на кмета на общината по заявление на главния редактор на в. „Виделина“. Поисканата информация касае всички договори, сключени от общината за доставка на стоки или услуги в периода 2007 – 2010,  като справката включва имената на страните по договорите и цената, както и информация за приключилите договори, по които общината още не е изплатила дължимите от нея суми.

 

С Решение № 86 от 21 февруари 2011 съдът задължава кмета в 14 дневен срок да се произнесе по заявлението.