05 април 2014 г.

Заявлението за предоставяне на строителните книжа беше подадено от неправителствената организация „Велико Търново за гората“ в края на октомври 2013.

 

Отказът на кмета беше мотивиран с това, че приложим закон в случая е Закона за устройство на територията /ЗУТ/, тъй като същият се явява специален по отношение на  ЗДОИ.  В решението се посочва също, че исканата информация може да бъде предоставена само на заинтересовани лица съгласно изискванията на ЗУТ.

 

Административен съд - Велико Търново приема в решението си №119/24.03.2014, че в случая не може да се твърди наличие на отношения между общ и специален закон. Това е така, тъй като ЗДОИ урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до информация, докато ЗУТ урежда тези, касаещи устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в РБългария и определя ограниченията на собствеността за устройствени цели. Съвсем очевидно е, посочва съдът, че двата закона не уреждат едни и същи правоотношения, поради което не се намират в съотношение на общ и специален закон. Според съда именно фактът, че жалбоподателят не е заинтересовано лице обосновава правото му да иска достъп до информацията по ЗДОИ, а не по друг ред. Решението подлежи на обжалване.