05 февруари 2014 г.

Със заявление от 27.09.2013 Камелия Джанабетска иска информация от ректора за изпълнението на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав“ и по-конкретно протоколи от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки, както и копие от сключените договори в резултат на тези поръчки.

 

С решение № 688/27.12.2013  АС – Велико Търново отхвърля като неоснователно твърдяното от ответника по делото основание за недопустимост на жалбата, а именно липса на правен интерес от обжалване, тъй като жалбоподателката не е участник в обществените поръчки. Според съда този пряк интерес от оспорване на актове, свързани с процедурата по възлагане на обществени поръчки е уреден от ЗОП, който в случая е неприложим. Тук правният интерес на жалбоподателката от оспорване на мълчалив отказ е свързан с качеството й на член на гражданското общество, адресат на ЗДОИ, който има право на гарантиран достъп до обществена информация, за да си създаде собствено мнение за прозрачността на съответните институции при разходване на обществени средства. Съдът намира отказа на ректора на ВТУ за незаконосъобразен, поради неспазване на задължително установената форма и поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по неговото издаване. Отменя и изпраща преписката на ректора на ВТУ за изрично произнасяне по заявлението.