07 април 2019 г.

Инвестиционният проект за реконструкция на уличната мрежа на бул. „Народни будители“ във Варна представлява обществена информация, която не попада в обхвата на защита на авторското право.

 

С този мотив състав на Административен съд – Варна отмени отказ на секретаря на община Варна да предостави тази информация. Тя е поискана от Александър Лиманов (Варна) със заявление от ноември 2018, а отказът на секретаря на общината е с мотив, че исканата информация е обект на авторското право и няма характера на обществена информация, поради което процедурата за предоставянето й по реда на ЗДОИ е неприложима.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна.

 

В резултат, с Решение № 666 от 01.04.2019 на Административен съд – Варна отказът е отменен и преписката е върната на секретаря на общината за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че доколкото със заявлението е поискано представяне на инвестиционен проект, а съгласно разпоредбата на чл. 148, ал. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) инвестиционният проект за даден строеж е неразделна част от разрешението за строеж, то безспорно същият съдържа официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ, достъпът до която на основание чл. 12, ал. 3 от ЗДОИ е свободен и се осъществява именно по реда на ЗДОИ. Исканата от оспорващия информация несъмнено е свързана с обществения живот, отнася се до въпрос от обществен интерес и ако бъде предоставена, заявителят би могъл да си състави мнение относно дейността на Община Варна във връзка с реконструкцията на уличната мрежа на бул.“Народни будители“.

 

По отношение на авторското право съдът посочва, че съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. В случая направеното искане от оспорващия за предоставяне на достъп не се отнася до посочените произведения в нормата от ЗАПСП, на която се позовава ответникът, и които законодателят определя като закриляни обекти. Искането не се отнася до архитектурния проект във връзка със строителството на бул.“Народни будители“, нито до ПУП-ПРЗ или ПУП-ПУР, които представляват устройствени планове. Същото не касае и произведения като карти, схеми, планове и други, които се отнасят до архитектурата и териториалното устройство. Допълнително следва да се има предвид и това, че съгласно чл. 10, ал. 2 от Договора със същия, изпълнителят прехвърля на възложителя всички права на интелектуална собственост върху проучванията, чертежите и други материали, като по силата на тази клауза не може да бъде ограничено по никакъв начин правото на възложителя да използва цитираните документи. В тази връзка следва да се отчете и разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗАПСП, съгласно която с прехвърляне на правото за използване на архитектурен проект се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично показване на проекта.

Решението подлежи на обжалване.