05 март 2019 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Красимира Спасова (Севлиево) срещу отказ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

 

Със заявление от май 2018 Спасова иска от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да получи копие от доклад от извършена проверка в периода от 9-14 февруари 2018 от комисия от шестима служители, представители на МТСП, на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ (Габрово), обхващаща общата организация на работата, административната и информационно-деловодната дейност, правомерното прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане, интеграцията на хората с увреждания и закрилата на децата.

 

От МТСП приемат, че исканата информация касае проверка, извършена по заповед на директора на АСП и препращат заявлението на агенцията. Изпълнителният директор на АСП отказва с мотив подготвителна информация по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ и засягане интересите на трети лица плюс липса на тяхното съгласие.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 730/08.02.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на АСП за ново произнасяне. Съдът намира, че от изложените мотиви в решението не може да се направи извод, че информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на АСП и като такава няма самостоятелно значение, поради което позоваването на разпоредбата на чл.13, ал.2, т.1 от ЗДОИ е неправилно. В мотивите на решението органът не е посочил, че докладът съдържа мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации необходими за конкретен акт на АСП. В писменото становище, изготвено по повод жалбата е посочено, че докладът има подготвителен и информативен характер, но отново не е посочен краен акт. От друга страна чрез предоставяне на исканата информация може да се формира мнение доколко и как служителите в Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово изпълняват нормативно вменените им задължения в областта на социалното подпомагане, което от своя страна обезпечава значим защитен интерес – интересът на адресатите на социално подпомагане, които са уязвима група в обществото. В конкретния случай предвид естеството на информацията същата следва да се определи като служебна обществена информация, създадена по повод дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово, за която няма законови пречки да бъде предоставена на заявителя. С търсената информация може да се формира мнение за дейността на задължения субект, да се повиши прозрачността и отчетността му, например за дейността касаеща социалното подпомагане. В случая данни за искане на съгласие от трето лице и за изричен отказ на лицето, от което е поискано съгласието, не са представени. В мотивите също не е посочено, че съгласие е искано от третите лица и те изрично са отказали. От друга страна дори да е налице изричен отказ от третите лица в случаите на надделяващ обществен интерес достъпът до исканата обществена информация следва да се предостави /чл. 37, ал. 1, т. 2, пр. 2 от ЗДОИ/. Липсата на мотиви, оборващи презумпцията за обществения интерес и противоречието с материално правните норми, въз основа на които органът е формирал отказа, обуславят отмяна на оспореното решение и връщане на преписката за ново произнасяне, в съответствие с мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване.