02 август 2011 г.

На 1 юли т.г. Административен съд – Пловдив разгледа дело по жалба на Константин Бобоцов срещу решение на Община Пловдив от 24.03.2011 по заявление за достъп до информация.

 

Със заявлението е поискано копие на отчетен доклад за „Мерки със специален приоритет за изпълнение до края на календарната 2010“ от Актуализация на план за действие 2003-2010 за периода до края на 2010 към Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив. В отговор на заявлението главният секретар на общината се произнася с решение за предоставяне на пълен достъп до информацията. След заплащане на определените в решението разходи в размер на 0,14 лв. на заявителя е предоставен отговор на общината, в който се посочва, че мерките, заложени в плана за действие се отчитат ежегодно като „предстои изготвяне на Отчет за извършените дейности по План за действие 2003 - 2010 към Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив за календарната 2010. След приемане на отчета от Общински съвет – Пловдив, същият ще бъде публикуван на интернет страницата на общината за обществен достъп“.

Заявителят обжалва решението на общината като посочва в жалбата си: Поддържам, че исканият отчетен доклад не ми е предоставян към настоящия момент, въпреки наличието на решение, с което ми се предоставя „пълен достъп до него“.В случай, че въпросният отчетен доклад все още не е изработен, т.е. органът не разполага с исканата информация, следваше просто да бъда уведомен за това съгласно разпоредбата на чл.33 от ЗДОИ.  С жалбата е отправено искане към съда за разглеждане и на иск за имуществени вреди в размер на 0,14 лв (размера на заплатените разходи за предоставяне на информацията) по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. 

 

(Още по темата в „Инженер съди кмета на Пловдив за 14 стотинки”, Информационен бюлетин на ПДИ, м. юли 2011)