07 декември 2015 г.

Информацията бе поискана от Мария Радулова („Дружество за защита на животните“) със заявление подадено през май 2015 до директора на БАБХ. Конкретно е поискана информация за удостоверението за регистрация на приюта, неговото местонахождение, правилника за вътрешния ред, копие от договорите с обслужваните от приюта общини и копие от договора с обслужващия ветеринарен лекар. Директорът на БАБХ препраща заявлението на Областната дирекция, чийто директор предоставя на заявителката информацията по първите две точки от заявлението (удостоверението за регистрация и информация за местонахождението на приюта) и отказва останалата информация с мотив, че тя засяга интересите на трето лице, изрично отказало да даде съгласие за предоставянето й. Частичният отказ е обжалван пред Административен съд – Варна.

 

С Решение от 12 ноември 2015  Административен съд – Варна, Втори състав отменя отказа на директора на ОДБХ и му връща преписката за ново произнасяне. Съдът приема, че в обжалвания частичен отказ липсват фактически основания за издаването му, тъй като директорът на ОДБХ не е изложил мотиви защо е преценил, че следва да потърси съгласието на трето лице – организацията, която стопанисва приюта, по отношение предоставянето на правилника за вътрешния ред и договорите с обслужвани общини и ветеринарен лекар. Съдебният състав отбелязва, че с оглед изразеното изрично несъгласие, административният орган е бил длъжен да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. Също така, при тази хипотеза органът е длъжен да направи преценка дали не е налице надделяващ обществен интерес и да изложи изрични мотиви в своя акт в тази насока. Решението подлежи на обжалване.