07 април 2019 г.

АССГ отхвърли искане на юрисконсулт от община Варна за налагане на по-тежка санкция на Сдружение за оптимизиране на правосъдието (СОПА) за нарушение на личните данни на юрисконсулта чрез публикуване на сайта на сдружението на пълномощно, с което секретарят на общината я упълномощава да се явява по дела, в което пълномощно е видно ЕГН-то й.

 

С Решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) от 02.10.2018 жалбата е намерена за основателна по отношение на СОПА и на сдружението са дадени указания да заличи от интернет страницата си личните данни на жалбоподателката. Решението на КЗЛД е обжалвано от юрисконсулта на община Варна пред АССГ, като в жалбата е отправено искане за налагане на по-тежка санкция на СОПА.

 

Правният екип на ПДИ поема защитата на СОПА по делото.

 

В резултат, с Решение № 1272 от 27.02.2019 на АССГ жалбата срещу решението на КЗЛД е отхвърлена. Съдът приема, че действително с публикуването на пълномощното, с което секретарят на община Варна упълномощава конкретен служител да осъществява процесуално представителство пред съда, СОПА са извършили незаконосъобразно обработване на защитени лични данни. Спорният по делото въпрос е за приложената от КЗЛД санкционна мярка, а именно отправеното официално предупреждение към СОПА да заличи в 3-дневен срок от интернет страницата си информацията, свързана с личните данни на юрисконсулта. Съдът отбелязва, че КЗЛД разполага с оперативна самостоятелност като в съответствие с предоставените й функции преценява кое от корективните си правомощия по Регламента за защита на личните данни да упражни. Административното наказание „глоба“ или „имуществена санкция“, предвидено в регламента, има санкционен характер и се прилага в допълнение към другите мерки по Регламента или вместо тях. В конкретния случай съдът намира, че с приложената коригираща мярка – заличаване на информацията, свързана с личните данни на жалбоподателката, от интернет страницата на сдружението, ще бъде постигната преследваната цел – възстановяване спазването на нормативно установените правила във връзка с обработването на лични данни.
Решението подлежи на обжалване.