05 февруари 2017 г.

Заявлението по случая е подадено от журналистката Генка Шикерова на 31.03.2016 и с него е поискана информация относно: 1. Договор №5 за поддръжка и текущ ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/; 2. Цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора по т.1.

 

С писмо от ЦСП е поискано уточняване на предмета на търсената информация по т.2 от заявлението. Впоследствие, с решение №1/01.06.2016 заявлението е оставено без разглеждане с мотив, че направеното уточнение е просрочено, тъй като е получено след изтичане на 30-дневния срок, предвиден в ЗДОИ.

 

В решение №7822/09.12.2016 на Административен съд София-град по делото се посочва, че правилно заявлението е оставено без разглеждане относно поисканата информация по т.2, тъй като заявителят не е спазил крайният срок за депозиране на уточнението,  но не така стои въпросът по отношение на т.1. Според съда задълженият субект е приел, че заявлението по т.1 не страда от пороци, търсената информация е ясна и конкретно формулирана. Ето защо, по същество липсва произнасяне относно договора за поддръжка и текущ ремонт на автомобилите на Центъра за спешна медицинска помощ при все, че в тази си част заявлението е прието за редовно от формална страна и съдържа реквизитите по чл.25 от ЗДОИ. Последното налага извод за незаконосъобразност на решението. В тази част то следва да се върне на задължения субект, който след като прецени какъв е характерът на търсената информация и съобрази евентуалните интереси на трети лица, да се произнесе с нарочен акт, приема съдът.

 

Решението на съда подлежи на обжалване.