30 декември 2014 г.

Информацията бе поискана от Димитър Кацов и касаеше всички решения за промяна предназначението на поземлени имоти в периода 1996 – 2014.

 

Отказът на МЗХ бе с мотив, че с изменения в Закона за горите (ЗГ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) през 2011 е въведено задължение за публикуване в интернет на всички актове за промяна предназначението на земи, но преди 2011 подобно задължение е липсвало.

 

С Решение № 7758 от 13 декември 2014  АССГ отмени частично отказа като прие, че министерството следва да предостави достъп до всички решения в периода 1999 – 2011, тъй като същите представляват официална обществена информация, достъпът до която е свободен и се осъществява по реда на ЗДОИ. В мотивите си съдът посочва, че МЗХ е изпълнило задължението си за предоставяне на решенията, приети след 2011, като е посочило на заявителя къде в интернет могат да бъдат открити. По отношение на решенията от преди 1999 съдът приема, че заявлението е следвало да бъде препратено на Централния държавен архив.