05 юни 2012 г.

В случаите, когато се отказва информация с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице, то задълженият субект следва да посочи защо счита, че информацията засяга защитени интереси на това лице. В подобни случаи, задълженият субект следва да прави и преценка за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация, защото надделяващият обществен интерес може да преодолее липсата на съгласие на трето лице.

 

С тези мотиви АССГ отмени частичен отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да предостави информация за длъжностната характеристика, декларациите за конфликт на интереси и образованието на лице, заемащо длъжността главен експерт в АСП. Информацията бе поискана от Георги Милков – председател на Сдружение „Център на НПО в Разград“, а отказът на директора бе мотивиран с липса на съгласие на съответното лице.

 

С Решение № 2547/10.05.2012 г. на АССГ, І отделение, 1 състав по а.д. № 8964/2011 г. отказът на директора на АСП бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне.