12 юли 2010 г.

С решение от 12 юли 2010 г. Административен съд София – град (АССГ) отмени разпоредба в Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет (СОС), съгласно която бе ограничен достъпът на граждани до неговите заседания. Делото бе заведено от близо 20 сдружения и граждани, част от които представлявани от ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов.
Аргументите на съда са че, поправката е в нарушение на чл.28 от Закона за местното самоуправление и местната Администрация (ЗМСМА), съгласно който всеки има право да присъства на заседанията на СОС, да поставя питания и въпроси. Нарушена е процедурата по чл. 26 от ЗНА, който изисква проектът за изменение да е качен на интернет страницата на институцията и не е спазен 14-дневният срок за обществен обсъждане, т.е. заинтересованите са били лишени от законово предвидената възможност да представят становища.