04 юни 2010 г.

С Решение № 1412 на Административен съд София-град бе отменен повторен отказ на председателя на Столичен общински съвет да предостави информация по заявление на гражданина Иван Петров. Със заявлението, подадено още през 2007 г. Петров иска да му се предостави информация относно всички отпуски, използвани от председателя на СОС в периода 2003 г. - август 2007 г. по дати и продължителност, както и данни за всички служебни пътувания на същото лице за същия период по дати, посетени места, цели, продължителност и разходи за командировки. Тогава отговор не бе получен, а мълчаливият отказ беше обжалван. С решение на АССГ от 18.02.2008 г. отказът бе отменен, а преписката - върната на същия за изрично мотивирано произнасяне с указания, че мълчалив отказ по заявление за предоставяне на информация е недопустим. Впоследствие съдебният акт беше оставен в сила с решение №3532/17.03.2009 г. на ВАС. 


С писмо от 19.01.2010 г. на председателя на СОС, в изпълнение на цитираното решение на ВАС, исканата информация отново бе отказана, този път с основанието, че не съставлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Изричният отказ  беше обжалван пред АССГ и се стигна до решение №1412, в което съдът недвусмислено постанови, че  административният орган е бил длъжен да предостави поисканата информация, като посочи конкретно по дати и продължителност всички отпуски, ползвани от председателя на СОС в процесния период, както и всички служебни пътувания – във вид на писмена справка, както е поискано от заявителя. Решението е обжалвано от председателя на СОС.