05 април 2014 г.

Заявлението по случая бе подадено от арх. Весела Тончева като информацията касае сключения между Столична община и Областна администрация на област София – град договор за съвместно ползване; както и документи, свързани с проведения конкурс за избор на фирма, която да възстанови езерото и да го стопанисва. Информацията беше отказана на основание липса съгласието на третото лице – фирмата, с която е сключен договора.

 

В решението си № 1388/06.03.2014 състав на АССГ приема, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, тъй като зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. Преценката на съда е, че с оглед характера на информацията следва да се приеме, че независимо от липсата на становище на засегнатото лице исканата информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето й ще се повиши прозрачността и отчетността на Столична община. В  конкретния случай е приложима законова презумпция за наличие на такъв по отношение на информация, свързана със страните, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект /§1 т.5 б.е от ДР на ЗДОИ/. Тъй като в решението липсва позоваване на доказателства и не са изложени доводи, установяващи липсата на надделяващ обществен интерес, информацията е дължима и съдът задължава общината да я предостави. Решението подлежи на обжалване.