06 ноември 2014 г.

Информацията бе поискана от жител на кв. „Младост ІV“ в София през август 2013. Отказът на кмета на район „Младост“ бе с мотив, че липсва съгласие на фирмата инвеститор в строителния обект. Също така в отказа бе посочено, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и достъп до конкретни документи.

 

С Решение № 6396 от 27.10.2014  АССГ отмени отказа и задължи кмета на район „Младост“ да предостави достъп до разрешението. В мотивите си съдът посочи, че исканата информация не засяга интересите на третото лице по начин, който да обуславя необходимост от съгласието му за предоставянето й. Според съда от обстоятелството, че третото лице е адресат на разрешението не следва автоматично, че предоставянето му би накърнило негови защитени интереси. На последно място съдът отбелязва, че въпросът дали исканата информация е посочена описателно в заявлението или се иска нейният конкретен материален носител, е неотносим към възникването на задължение за предоставяне.