07 декември 2010 г.

Решението на Административен съд София - град е № 3317/ 27.10.2010 и бе постановено по жалба на Мария Самарджиева срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община по заявление за достъп. С него е поискана информация за „разработките, отнасящи се до територията на Столична община и изпълнени от неправителствената организация „Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция“, като в подточки е посочена конкретно търсената информация.

 

В хода на делото процесуалният представител на общината твърди, че в конкретния случай не е налице заявление за достъп, на което следва да се отговори, тъй като същото е подадено чрез виртуалното деловодство на общината. Освен това от общината смятат, че съдът всъщност не е сезиран с жалба, тъй като същата е подадена отново чрез виртуалното деловодство на СО. Относно тези възражения на общината съдът се произнася така:


Виртуалното деловодство на СО е създадено с цел улесняване на достъпа на гражданите до административни услуги и до възможността да подават молби, жалби, сигнали и други, особено що се отнася до гражданите с увреждания, от която категория е и жалбоподателката. Да се приеме обратното и да се изисква повторното представяне на жалбата в хартиено копие до СО, би означавало да се обезсмисли виртуалното деловодство и вместо за улеснение, да се стигне до извършването на едно и също нещо два пъти. 


Съдът  указва Столична община да предостави поисканата информация в срок от 1 месец от влизане в сила на съдебното решение.