07 март 2016 г.

Заявлението по случая е подадено през юни 2014 от неправителствената организация Асоциация за детско развитие „Член 24“ до Министерство на труда и социалната политика. Освен копие от проекта, в него е поискана информация за други проекти и програми, насочени към развитието на приемната грижа в България, както и копие от договори със структури на Европейския съюз за финансиране на приемната грижа в България.

 

В отговор на заявлението е получено писмо с изх. № 9102-1054/24.07.2014, подписано от временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/. От писмото става видно, че заявлението е препратено по компетентност до АСП и че исканата за проекта информация може да бъде открита в интернет, поради което не е предоставена в поисканата форма. По отношение на останалите искания липсва произнасяне, тоест налице е мълчалив отказ.

 

При направените справки в интернет се оказва, че (въпреки твърдяното от агенцията) исканата със заявлението информация не може да бъде открита. Това се отнася, както до публикуваното на страницата на Агенцията за социално подпомагане, така и до информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз. Поради това решението на АСП е обжалвано пред Административен съд София-град.

 

С решение № 311/ 15.01.2016 АССГ отмени отказа с мотива, че информацията е свързана с обществения живот и дава възможност на заявителите да си съставят мнение за дейността на АСП в областта на приемната грижа, както и за финансирането на проекти във връзка с нея. Ето защо, изпълнителният директор на АСП е бил длъжен да разгледа искането за информация относно посочените проекти и финансиране, касаещо приемната грижа в страната.

 

Според съда не може да се приеме, че е налице надлежно произнасяне по заявлението, тъй като действително не се установява, че на посочената страница се намира исканата информация в нейната цялост, а именно копие на конкретен документ - проект „И аз имам семейство“. Същото се отнася и за исканата по другите две точки информация - не е установено същата да е предоставена или мотивирано да е отказано предоставянето й. Поради това съдът намира оспореното писмо за незаконосъобразен административен акт, съдържащ в себе си и мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация – постановен при неправилно приложение на материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона - осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията чрез предоставяне на гражданите на информация, свързана с обществения живот. С решението си съдът отменя отказа и изпраща преписката на изпълнителния директор на АСП за произнасяне по заявлението.

 

Решението на съда е обжалвано с касационна жалба пред ВАС.