05 юни 2012 г.

При постановяване на решение за отказ да се предостави обществена информация или такова за ограничаване достъпа до нея, административният орган е длъжен да го конкретизира в мотивите си, като уточни коя от хипотезите на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ е налице по отношение на информацията, поискана с процесното заявление за достъп до обществена информация.

 

С мотив, че липсата на посочване на конкретна хипотеза за отказ от множеството такива представлява съществено нарушение на административно производствените правила, състав на АССГ отмени отказ на директора на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА). Исканата информация касаеше доклад от партньорска проверка от Европейската организация по акредитация на дейността на Българската служба за акредитация. Отказът бе мотивиран с простото посочване, че тази информация не може да бъде предоставена, тъй като попада в обхвата на чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ.

 

С Решение № 2083 от 19.04.2012 г. на АССГ, І отделение, 1 състав по а.д. № 40/2011 г. отказът на директора на БСА бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне по подаденото заявление.