05 юли 2016 г.

Заявлението по случая беше подадено в края на ноември 2015 от неправителствената организация Сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма – България“, като с него е поискан достъп до следната информация.

 1. Установени ли са от Дирекция Природен парк „Витоша“ пропуски в тримесечните междинни доклади по изпълнението на договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на ППВ за периода 2015- 2024 с приемно-предавателни протоколи? Иска се копие от приемно-предавателните протоколи за приемането на всички междинни доклади, както и споразумителните протоколи при налични спорове;

2. Допуснато ли е от Дирекция Природен парк „Витоша“ спиране на изпълнението на договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на ППВ за периода 2015-2024 или удължаване на неговия срок? Ако да, поради какви причини и в какви срокове;

3. Има ли задействани от Дирекция Природен парк „Витоша“ договорни клаузи за неустойки при забавяне и/или некачествено изпълнение на договора за актуализация на ПУ на ПП В.? Ако да, кои клаузи и в какъв размер са неустойките;

4. Извършено ли е от ППВ. към 17.11.2015 окончателно плащане по договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на ППВ за периода 2015-2024? Ако да, на коя дата?

 

С решение на Директора на Природен парк „Витоша“ информацията е отказана с мотив, че е налице изразено несъгласие от третото лице за това /дружеството – изпълнител по договора за обществена поръчка за актуализацията на плана/, освен това, че по реда на ЗОП е предвиден друг специален ред за достъп по отношение на исканата информация и че същата е публикувана на официалния сайт на проекта и на този на дирекцията.

 

 

Решението подлежи на обжалване.