05 април 2015 г.

Със заявлението, подадено от ПП “Зелените“, са поискани копия от сключените договори и приложенията към тях между „Летище София" ЕАД и „Авиокомпания Хемус Ер" ЕАД във връзка с продажбата, както и допълнителното споразумение към договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване - Бургас  и гражданско летище за обществено ползване - Варна.

 

Със заповед на главния секретар на МТИТС е предоставен достъп до исканата информация относно допълнителното споразумение към договора за концесия на двете летища, а относно договорите за продажба, заявлението е изпратено за отговор до „Летище София" ЕАД.  Впоследствие с нова заповед първата заповед е отменена, с което е осъществено преразглеждане и е постановен отказ по заявлението в тази му част, който е обжалван в съда.

 

В решението си №1310/05.03.2015 състав на АССГ приема, че като влязъл в сила административен акт заповедта се ползва със стабилитет, а компетентността на органа да се произнася по заявлението за достъп е вече изчерпана. Нов акт по същия въпрос не може да бъде издаден (чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК), а евентуалната отмяна или изменение на вече постановения е по принцип допустима, но само чрез извънредния способ за контрол по чл. 99 от АПК. Съдът приема, че обжалваната заповед на главния секретар е незаконосъобразна, тъй като издавайки отказа, административният орган е пререшил въпроса за правото на достъп, без да проведе дължимото производство за това съгласно АПК.

 

Решението подлежи на обжалване.