05 януари 2013 г.

Информацията бе поискана от гражданина Манол Златев през юни 2012  и касаеше протоколи от извършени проверки на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на негови незаконни постройки, както и копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на постройките. Отказът на главния секретар на ДНСК бе с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и до документи, както и че исканата информация има частен характер и касае личен интерес на заявителя.

 

С решение № 7346 от 28.12.2012 състав на АССГ отмени отказа и задължи главния секретар на ДНСК да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до конкретни документи, тъй като са носител на информация. Съдебният състав прави и следните изводи: „Въпреки че се иска информация относно строежи на жалбоподателя, по същество тя не касае строго личен интерес на заявителя, а е свързана с обществения живот в Р. Б. и дава възможност на жалбоподателя да си състави собствено мнение за дейността на ДНСК. При предоставяне на съдържащата се в заявените документи информация ще се прецени дали действията по премахване на незаконните строежи са извършени съгласно нормативните изисквания и в тази връзка дали са налице индикации за корупция и на злоупотреба с власт в съответствие с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, а също ще се спомогне за повишаване на прозрачността и отчетността на ДНСК“.