04 май 2010 г.

С решение № 833 на Административен съд София-град бе отменен като незаконосъобразен отказ за предоставяне на информация на главния секретар на Дирекцията за национален строителен контрол по заявление за достъп до информация.

Със заявлението си Нели Арабаджиева от неправителствената организация „Зелени Балкани“ търси копия от констативните протоколи от извършените проверки за законосъобразността и спазването на изискванията на Закона за устройство на територията при изграждане и използване на пътническата седалкова въжена линия от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“, община Сепарева баня. В отговор на заявлението Дирекцията за национален строителен контрол отказва информация на основание разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, като свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и нямаща самостоятелно значение.

 

В решението си по делото съдът стига до заключението, че посоченото основание за отказ в случая е неприложимо. Според съда поисканата информация представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и спрямо реда за нейното предоставяне и основанията за ограничаване на правото на достъп до нея следва да намерят приложение нормите на ЗООС, а не разпоредбите на ЗДОИ. При това положение, след като в оспорения акт ответникът не е обсъдил предпоставките на приложимата специална разпоредба на чл. 20 от ЗООС, чието наличие обуславя възможността да откаже достъп до специфичната по своя характер и значение информация за околната среда, а се е позовал на общата разпоредба на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, е допуснато едновременно нарушение на процесуалните правила и материалния закон, които са отменителни основания по реда на Административнопроцесуалния кодекс, посочва в решението си съдът.