Фондация Програма Достъп до Информация
08.07.2019 г.

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от  януари 2019.

 

С решение от 14 януари главният архитект на СО отказва достъп с мотив, че исканата информация не е обществена.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

В резултат, с Решение № 3726/03.06.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на главния архитект за предоставяне на информация. Съдът приема, че търсената от жалбоподателя информация, свързана с връчване на наказателни постановления (НП), издадени от административно-наказващи органи на СО, оспорването на тези актове, влизането им в сила и последващо изпълнение, несъмнено е информация, която се събира и съхранява във връзка с официалната информация, съдържаща се в административно-наказателния акт и следователно има характер на служебна обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 във вр. с чл. 11 ЗДОИ. В случая не се твърди и не са ангажирани доказателства за наличие на някоя от предпоставките, изчерпателно установени в чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ за ограничаване на достъпа до търсената информация, нито на тези за отказ, регламентирани в чл. 37, ал.1 от ЗДОИ. Чрез получаване на исканата информация жалбоподателят е в състояние да си състави мнение за дейността на задължения субект (какъвто безспорно е СО) във връзка с осъществяване на административно-наказателната й дейност и още повече във връзка със събиране на вземанията, произтичащи от влезли в сила НП, които са публични вземания на общината и са в полза на общинския бюджет. По изложените доводи съдът приема, че решението за отказ е незаконосъобразен административен акт и следва да бъде отменен, а преписката върната за ново произнасяне и предоставяне без ограничения на информацията, поискана със заявлението. Решението на съда е окончателно.

 

С решение от 14 юни 2019 главният архитект предоставя пълен достъп до исканата информация.