05 март 2012 г.

Мила Трифонова поиска достъп до преписка по издаване на решение за даване на съгласие на общинско дружество да разходва средства за реализиране на зелени площи. Преписката включва доклад, становище на постоянна комисия и проект на решение. Със заявлението Трифонова поиска и информация за експертната оценка на определен имот в София, както и програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011. С решение от септември 2011 главният секретар на Столична община (СО) отказа достъп с мотив, че по отношение на доклада и преписката към него е налице ограничението по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, свързано с подготвителната информация, която няма самостоятелно значение. За останалата информация бе посочено, че тя не попада в обхвата на ЗДОИ.

С решение от 22 февруари2012 състав на АССГ отмени отказа и  върна преписката на СО за ново произнасяне. В мотивите е посочено, че СО следва да се поизнесе по всяко искане в заявлението. И че административният орган не е мотивирал защо приема, че част от информацията не е обществена по ЗДОИ. За ограничението за подготвителните документи, съдът приема, че то е приложимо само, ако има издаден краен акт от административния орган, тъй като в тези случаи обществото може да си набави информация от него. Съдът посочва, че не може да се отказва достъп до цял доклад на основание подготвителни документи, тъй като освен мнения и препоръки докладът съдържа и констатации с напълно самостоятелно значение, тъй като отразяват съществуващото положение към определен момент и не подлежат на промяна.