08 юни 2015 г.

Информацията бе поискана от журналиста Виктор Иванов и се отнася до проверка на обект - комплекс „Бояна“; проверка за спазването на работното време от администрацията на МС и проверка по повод постъпила информация от ДАНС.

 

С решение на държавен експерт в Дирекция „Правителствена информационна служба“ (ПИС) на МС информацията за докладите от проверките на  комплекс „Бояна“ и за спазване на работното време от администрацията на МС беше отказана, тъй като съдържала имената и длъжностите на служители от администрацията на МС и от комплекс „Бояна“, тоест представлявала лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). По отношение на информацията по т. 3 от заявлението в решението за отказ беше посочено, че докладът съдържа класифицирана информация, защитена от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

 

С решение №3007/29.04.2015 съдът отменя отказа на МС като незаконосъобразен с мотиви, че е налице неоснователно позоваване на лични данни и неприложимост на ЗДОИ за такива, тъй като предмет на исканото заявление не са личните данни на служителите, трите имена и длъжностите им, а докладите от извършените проверки на Главния инспекторат към МС. Обстоятелството, че тези доклади могат да се съдържат и лични данни, предоставянето на които не може да стане без съгласие на лицата, не означава, че цялата информация, съдържаща се в тях, не може да бъде предоставена. Колкото до отказа по т. 3 от заявлението, по делото е установено, че посоченото в решението за класифициране на доклада от проверката не отговаря на действителността. В становище изх. № 03-07-893 от ръководителя на Главния инспекторат е посочено изрично, че „докладът от проверката не е маркиран с гриф за сигурност, тъй като в него не е отразена информация, подлежаща на класифициране”. Ето защо съдът приема, че липсата на изрично поставен гриф за сигурност върху документа, както и на изрично класифициране на сбор от документи опровергава посоченото в решението, че докладът като цяло съдържа класифицирана информация.

 

Решението подлежи на обжалване.