05 март 2013 г.

Копия от конкретни документи по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол“ и проект „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в Община Ямбол“, подробно описани в 12 точки, бяха поискани от Сдружение „Движение с екологична насоченост“ със заявление от октомври 2012.

 

В отговор сдружението получава заповед за предоставяне на достъп, в която е посочено, че заявената информация не е налична на технически носител и няма техническа възможност да бъде предоставена в такава форма. Посочено е още, че формата, в която се иска информацията, дава възможност за неправомерна обработка на проектната документация, с която Община Ямбол е кандидатствала пред МРРБ. Посочено е също, че предоставянето на информация в исканата форма води и до нарушаване на авторските права по отношение на техническия проект, изработен от проектантския колектив. След като всичко това е посочено в заповедта за „предоставяне“ на достъп, на заявителя се предоставя информация, който се изразява в преглед информацията на място в министерството (вместо исканите копия от документи) и то само по първата от точките в заявлението, а именно договора по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол“.

 

С решение от 11 февруари 2013 АССГ отмени обжалвана заповед и върна преписката на МРРБ за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че съпоставката между информацията, достъп до която се иска със заявлението и обемът на информацията, до която се предоставя достъп, показва, че с оспорваната заповед има произнасяне единствено в частта по т. 1 от заявлението. В тази част се предоставя информация, като в оспорвания акт не се излагат мотиви дали се уважава или отхвърля искането в останалата му част (по т. 2 -11 от заявлението). На последно място, съдът отбелязва, че не споделя доводите на министерството, че предоставянето на договора по т. 1 от заявлението на хартиен носител ще доведе до нарушение на авторските права по отношение на проектната документация, с която общината е кандидатствала.