29 ноември 2010 г.

Поисканата от Държавен фонд „Земеделие“ информация е свързана с кандидатстванията по мярка „Стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 и бе поискана от гражданина Кирил Тодоров. Отказът на заместник изпълнителния директор на фонда бе с мотив, че информацията не касае дейността на задължени по ЗДОИ субекти.


С решение от 29 ноември 2010 състав на АССГ обяви отказа за нищожен, приемайки, че заместник директорът на фонда не е компетентен да се произнася по заявления за достъп до информация, след като не е изрично упълномощен за това от изпълнителния директор. За да не бъде постановен повторен отказ със същото основание, но от компетентния орган, съдът обръща внимание и на самия мотив, послужил за отказ, който също е незаконосъобразен. Съдът приема, че исканата информация е обществена, тъй като Държавен фонд „Земеделие“ е единствената акредитирана агенция на Р България за прилагане на общата селскостопанска политика на ЕС, а исканата информация касае условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове.