07 август 2017 г.

Заявлението бе подадено от Огнян Георгиев (в. „Капитал“) през м. февруари 2017 г. С него той поиска от директора на ДФ „Земеделие“ да предостави информация за класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

 

Отказът на директора на ДФ „Земеделие“ бе с мотив, че исканата информация не попада в законовата дефиниция за „обществена информация“.

 

С Решение № 4529 от 05.07.2017 г. АССГ отмени отказа и върна преписката на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът прие, че поисканата със заявлението информация безспорно има характер на обществена информация и поради това, отказът постановен само на това основание, е незаконосъобразен.

 

Решението подлежи на обжалване.