07 декември 2010 г.

Административен съд София – град отмени отказ на Главния секретар на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предостави поисканите от Юрий Иванов първи бизнес планове на осем  ВиК – дружества в страната.

 

Исканата информация е отказана с мотиви, че съгласно чл. 26 от ЗЗКИ базата данни, факти и сведения, използвани за разработване на бизнес плановете, попадат в категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна. 

 

В решението си по делото съдът изтъква: „прегледът на изискванията относно съдържанието на бизнес плановете показва, че голяма част от съдържащата се в тях информация не попада в списъка на фактите, представляващи служебна тайна, одобрен от Комисията – например анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги, анализ на непрекъснатостта на водоподаването, анализ на качеството на питейната вода и т.н.“ В заключение съдът посочва, че оспореният акт следва да бъде изцяло отменен, а преписката – върната на административния орган за произнасяне.

Пълният текст на Решение № 3795/23.11.2010 г.