05 април 2014 г.

С решение №1751/18.03.2014 състав на Административен съд София - град отмени решение на главния секретар на ВСС, с което бе отказана информация по заявлението на журналистката от в. „Сега“ Доротея Дачкова.

 

С него тя поиска информация имал ли е статут на несменяемост Пеевски и ако да – кога го е придобил; атестиран ли е и кога; по колко и кои досъдебни производства е работил; колко са магистратите, които имат изискуемият от закона стаж да придобият статут на несменяемост, но все още не са го получили, както и копие от стенографския протокол от заседанието на ВСС, на което е гласуван статута на несменяемост на Пеевски и атестацията му. За да се произнесе по заявлението от ВСС поискаха съгласието на депутата, който заяви изричен отказ за предоставяне на информацията. Впоследствие тя беше отказана на основание разпоредбата на чл.37 ал. 2 от ЗДОИ -  липса съгласието на третото лице. Съдът отменя отказа като немотивиран, тъй като фактическите и правните основания за издаване на административния акт са необходима и задължителна част от неговото съдържание. Според съда изискванията за мотивировка представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защита на правата и интересите на гражданите и организациите – страни в административното производство. Решението подлежи на обжалване.