07 август 2017 г.

Информацията бе поискана от Десислава Лещарска (в. „Капитал“), а отказът на ББР бе с мотив, че тази информация не е обществена, тъй като е свързана с финансов мениджмънт и представлява професионална тайна по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

 

С Решение № 4593 от 10.07.2017 г. АССГ отмени отказа на ББР по т. 2 - 6 от заявлението и изпрати преписката на ББР за предоставяне на достъп до исканата информация. Съдът приема, че информацията е обществена по ЗДОИ и би дала възможност за съставяне на мнение както за дейността на ББР, така и за тази на общините, които в случая са получатели на безвъзмездна финансова помощ по линия на ЕС. Съдът е приел за неоснователни доводите за наличие на „професионална“ респективно „банкова“ тайна. В съдебното решение е посочено, че банкова тайна са факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В случая, исканата със заявлението информация не засяга подобни данни, нито е свързана с информацията, създавана за целите на банковия надзор.

 

Решението подлежи на обжалване.