22 декември 2010 г.

Административен съд София - град отмени отказа на заместник-председателя на Камарата на архитектите в България да предостави информация по заявление на арх. Калина Павлова.

 

Със заявлението са поискани протоколите и други документи от заседанията на Регионалната колегия на Камарата във Варна, както и информация за взетите от нея решения от създаването й до момента на предоставяне на информацията по заявлението. В отказа се посочва, че Камарата не е задължена по ЗДОИ  и заявлението е следвало да се отправи до съответната регионална колегия. 

 

С решение  № 4374/22.12. 2010 съдът приема, че съгласно действащата нормативна уредба и по-конкретно Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите е задължена да предоставя информация в качеството й на публичноправен субект, тъй като осъществява публичноправни правомощия. Съдът посочва още, че регионалните колегии не са и не могат да бъдат задължени субекти по смисъла на чл.3 от ЗДОИ, тъй като само подпомагат дейността на Камарата на регионално ниво, но нямат самостоятелни функции. Преписката е върната на Камарата на архитектите в България за произнасяне в 1- месечен срок.